select count(distinct(uid)) from bet where day='' and num in ()
Chúc mừng thành viên đã trúng lô ngày 21/05/2024: