Lưu ý: không quảng cáo tại phòng chat dưới mọi hình thức, thành viên vi phạm sẽ bị cấm chat vĩnh viễn. [OK]